Het Expertteam NAH+

Het expertteam is een belangrijke en onafhankelijke schakel in het bevestigen van de diagnose NAH+ bij een cliënt. Met de vaststelling dat sprake is van een plus krijgt de cliënt definitieve toegang tot een REC of DEC binnen het zorglandschap. Deze vaststelling is mede van belang voor de vergoeding van deze specialistische zorg.

Het expertteam bestaat o.a. uit GZ-psychologen, klinisch neuropsychologen, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde die werkzaam zijn bij de zorg-en behandelinstellingen in het NAH+ zorglandschap.

Dit expertteam heeft de volgende taken:

  • Het ontwikkelen van de diagnostiek en toetsingsmethodiek in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum.
  • Het onafhankelijk toetsen van de diagnose op clientniveau in opdracht van het Expertisenetwerk NAH+.

Het NAH+ landschap én de expertteams zijn onderverdeeld in de regio’s Zuid Oost, Noord Oost en West.

  • In het landschap stellen de individuele zorg-en behandelinstellingen de diagnose bij de client. Zij gebruiken hiervoor de toetsingsmethodiek die door het Expertteam ontwikkeld is.
  • Eén van de expertteams toetst deze diagnose en stelt vervolgens vast of er inderdaad sprake is van NAH+. Belangrijk daarbij is dat er altijd onafhankelijk én dus nooit binnen de eigen regio getoetst wordt.

De expertteams zijn bereikbaar via:

Expertteam Zuid Oost: etzuid@expertisenetwerknahplus.nl

Expertteam Noord Oost: etnoord@expertisenetwerknahplus.nl

Expertteam West: etwest@expertisenetwerknahplus.nl 

Voor de werkwijze van het expertteam verwijzen wij naar: Diagnosetoets NAH+ door het Expertteam